ការកក់បន្ទប់បានជោគជ័យ
អរគុណសំរាប់ការជ្រើសរើសមកស្នាក់នៅកន្លែងរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើត្រូវការព័ត៏មានបន្ថែមទាក់ទង់នឹងការកក់របស់អ្នក។

សូមផ្ញើរអ៊ីម៉ែលមក: ornchamrong777@gmail.com ឬលេខទូរស័ព្ទទៅលេខ:(+855) 012 381 215សូមអរគុណ

ដោយក្ដីគោរព