បន្ទប់គ្រែ ២

នៅសល់៧បន្ទប់

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីបន្ត

ចំនួនសមាជិក
ទំហំបន្ទប់៖១៥ ម៉ែត្រការ៉
ទំហំគ្រែ(S) 2X1.8
ប្រភេទបន្ទប់ គ្រែពី​

លក្ខខណ្ឌបន្ទប់

អាចគេងចំនួន ២នាក់ ទៅ​ ៤នាក់ មានទំហំ 5mx5m មានបន្ទប់ទឹក១ ទូរទស្សន៍​ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជាបន្ទប់អាច ស្តាប់​សំឡេង​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ