បន្ទប់គ្រែ ២

នៅសល់4បន្ទប់

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីបន្ត

ចំនួនសមាជិក 5
ទំហំបន្ទប់៖8 ម៉ែត្រការ៉
ទំហំគ្រែ(S) M
ប្រភេទបន្ទប់ មានបន្ទប់គ្រែ១ បន្ទប់គ្រែ២ និងគ្រែ៣

លក្ខខណ្ឌបន្ទប់

បន្ទប់គេងបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងសម្ភារះផ្សេងៗ