អាម៉ុក

មុខម្ហូបដែលគ្រួសារខ្មែរយើង និយមធ្វើសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារ ទទួលភ្ញៀវបន្តិចបន្តួច ឬក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ