សម្លរប្រហើរត្រពាំង

សម្លរប្រហើរត្រពាំងមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ថែមទាំងមានបន្លែពណ៍បៃតងទៀតផង