បាយឆាបង្កង

បាយឆាបង្កងដាក់បង្កងស្រស់ៗ លាយជាមួយពងទានិងបន្លែបន្ថែមទៀតផងអោយមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់