នំបញ្ចុកទឹកម្ហិច

នំបញ្ចុកទឹកម្ហិចប្រចាំខេត្តកំពតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ញាំមិនចេះធុញ ឃើញទឹកថ្លាៗអញ្ជឹងទេ តែកុំនិយាយពីរសជាតិ ម៉ាអេមហ្មង ព្រោះនំបញ្ចុកគឺធ្វើថ្មីៗបែបសាច់ស្វិតញាំជាមួយទឹកនំដ៏មានជាតិហើយហិលតិចៗទៀតគឺក្តីសុខហ្មង