ទាអាំងទឹកឃ្មុំ

ទាអាំងទឹកឃ្មុំពិសេសជាមួយទឹកជ្រលក់បែបខ្មែរ​ រស់ជាតិដើមកំពត