ត្រីតុកែចំហុយ

ត្រីតុកែចំហ៊ុយទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅដែរជាប្រភេទត្រីស្រស់ក្នុងតំបន់