ញុាំស្វាយ

ញ៉ាំខ្ចីស្វាយជាមួយគ្រឿងសមុទ្រដូចជាបង្គារមឹកឬត្រីឆ្អើរ