ឆាក្តាមម្រេចខ្ចី

ទទួនទានជាមួយបាយសក្តៅៗ​ កាន់តែអែម បើបាននៅមុខមាត់សមុទ្ររឹតតែពិសេស