ការកក់បន្ទប់

សូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើស ផ្ទះសំណាក់កំពតមាស សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខរបស់អ្នកទៅកាន់ ខេត្តកំពត។ វាជាសេចក្តីរីករាយរបស់យើងក្នុងការបញ្ជាក់ការកក់របស់អ្នក។ ដូចខាងក្រោម៖