ការជិះម៉ូតូកង់បួន

គឺជាសកម្មភាពកម្សាន្តដ៏ប្លែកអារម្មណ៍មួយប្រភេទដែលភ្ញៀវទេសចរ