ការឡើងភ្នំថ្ម

គឺជាសកម្មភាពកម្សាន្តបែបផ្សងព្រេងមួយប្រភេទ